Příjem žádostí je zahájen 22. října 2015 v 10:00 hodin - https://nzu-zadosti2015.sfzp.cz/

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace

Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné domy (dále jen „výzva") zahrnuje následující oblasti podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • podporována dílčí i komplexní opatření
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie
 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do  31. prosince 2021
Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

Kdo může o podporu zažádat:
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Způsob podání žádosti:
Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti dostupného na webových stránkách programu.

Základní pravidla:

 1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 2. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů. V případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis nebo tzv. blokové výjimky, podpora je pak omezena také pravidly těchto režimů.
 3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
 4. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
 5. Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Dokumenty potřebné pro úspěšné podání žádosti:

 • předkládány v listinné podobě v jednom vyhotovení, není-li stanoveno jinak
 • v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li stanoveno jinak
 • kompletní informace o dokumentech předkládaných při podání žádosti naleznete v kapitole 4 Závazných pokynů

Výše podpory

Výše získané podpory je ovlivněna rozsahem a kvalitou provedených opatření: čím více opatření vedoucích k úspoře energie žadatel provede, tím vyšší podporu získá.

Vedle dotace na podporovaná opatření je možné požádat i o podporu na projektovou přípravu, tedy např. na zpracování projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy, na zajištění odborného technického dozoru nebo na zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test). O obě podpory je nutné žádat vždy současně.

 • Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. po vydání Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů.
 • U žádostí podaných v režimu veřejné podpory může být celková výše dotace omezena také příslušnými pravidly pro čerpání vybraného typu veřejné podpory.
 • Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy pro rodinné domy stanovena na 5 mil. Kč.
 • Pro rodinné domy nacházející se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji jsou dotační částky na výšeny o 10 %.

(Poznámka: zvýhodnění se nevztahuje na podporu na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru – podoblasti podpory A.4, B.3 nebo C.5 a podoblasti podpory B.4 a C.6).

Oblast podpory A

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy

podporována jsou dílčí i komplexní opatření

V této oblasti podpory je dotace poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3. První podoblast slouží jako vstupní s „měkčími“ požadavky, což umožní realizaci např. jen výměny výplní stavebních otvorů společně se zateplením stropu pod nevytápěnou půdou.

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblastí:

Typ konstrukce

A.0 a A.1

(Kč/m2)

A.2

(Kč/m2)

A.3

(Kč/m2)

Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem

500

600

800

Střechy

500

600

800

Výplně otvorů

2 100

2 750

3 800

Podlahy na terénu

700

900

1 200

Stropy a ostatní konstrukce

330

400

550

 

Památkově chráněné budovy:

Je-li budova památkově chráněna (viz definice v kapitole 11 Závazných pokynů) a zároveň orgán památkové péče stanovil ve svém písemném stanovisku podmínky omezující možnost provést některá opatření na obálce budovy v plném rozsahu, je možno žádat o podporu za podmínek platných pro památkově chráněné budovy.

Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při provádění podporovaných opatření, které předepisují použití materiálů či postupů, u kterých lze jednoznačně doložit vyšší finanční náročnost oproti standardnímu řešení (nutnost použití izolačních materiálů s deklarovanou hodnotou tepelné vodivosti nižší než 0,030 W.m-1.K-1, zateplení konstrukce ze strany interiéru, výroba replik/repase oken a dveří, ozdobné architektonické prvky, sgrafita apod.), lze pro danou část opatření uplatnit zvýhodněný koeficient k = 1,3 upravující výši dotace pro daný typ konstrukce. Zvýhodnění se nepřiznává v případech, kdy je např. pouze omezena maximální tloušťka použité izolace nebo předepsána barevnost povrchů. O přiznání nároku na uplatnění zvýhodněného koeficientu rozhoduje Fond.

Bonifikované kraje:

Pro realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji platí pro všechny konstrukce zvýhodněný koeficient k = 1,1. Viz výše navýšení dotace pro Moravskoslezský a Ústecký kraj o 10 %.

Materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III

Jsou-li pro realizaci opatření na některém typu konstrukce navrženy a použity materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je možné uplatnit zvýhodněný koeficient k = 1,05 upravující výši dotace pro daný typ konstrukce, a to za níže uvedených podmínek:

 • materiál/y s vydaným environmentálním prohlášením typu III musí být použity alespoň na 75 % celkové výměry podporovaných opatření na daném typu konstrukce (např. obvodové stěny, střechy,...),
 • environmentalní prohlášení typu III musí být zpracováno v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804 a musí být ověřeny nezávislou akreditovanou osobou.

Výpočet dotace:

Maximální možná dotace (Kč)= SUMA (výměra konstrukce v m2× dotace dle typu konstrukce a podoblasti × (k))

k – koeficient upravující výši dotace; pro budovy a konstrukce bez zvýhodnění k = 1, pro budovy a konstrukce podléhající památkové péči k = 1,3; pro budovy v bonifikovaných krajích k = 1,1;pro konstrukce s použitím environmentálního prohlášení typu III k = 1,05

Uplatní-li se více koeficientů "k" současně, je výsledný koeficient pro stanovení výše podpory roven součinu dílčích koeficientů. Maximální hodnota výsledného koeficientu je k = 1,05.

Postup výpočtu:

 1. Vynásobíte zateplované plochy jednotlivých konstrukcí v m2 zaokrouhlené na jedno desetinné místo směrem dolů s odpovídající výší dotace pro danou konstrukci a podoblast a s odpovídajícím koeficientem.

 2. Získané součiny sečtete a vyjde vám výše dotace. 

Podoblast A.4 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

Maximální celková výše podpory je 25 000 Kč, max. však 15 % z přiznané částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

Orientační výši dotace si můžete spočítat také pomocí 
KALKULAČKY.

Oblast podpory B

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Podpora se poskytuje formou jednorázové fixní dotace na jeden rodinný dům. Její výše se určí dle dosažené úrovně energetické náročnosti budovy a požadovaných technických parametrů (tedy dle dosažené podoblasti B.1 nebo B.2).

Podoblast podpory

Popis

Výše podpory [Kč/dům]

Podoblast B.1

Dům s velmi nízkou energetickou náročností

300 000

Podoblast B.2

Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie

450 000

Dotace na výstavbu rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory B.3 a B.4).

Podoblast B.3 – Podpora na zpracování odborného posudku, zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy a na odborný technický dozor nad prováděním stavby

Maximální celková výše podpory je 35 000 Kč.

Podoblast B.4 - Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

 • o podporu lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory B.1 nebo B.2,

 • jsou-li pro realizaci opatření použity výrobky a materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je výstavba zvýhodněna částkou 10 000 Kč,

 • pro přiznání zvýhodnění musí být použito alespoň 5 různých výrobků nebo materiálů se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III, přičemž souhrnné způsobilé výdaje spojené s pořízením těchto výrobků a materiálů musí být alespoň 150 000 Kč,

 • všechna environmentální prohlášení typu III musí být zpracována v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804 a musí být ověřena nezávislou akreditovanou osobou.

Oblast podpory C

Efektivní využití zdrojů energie
 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE

 • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem

 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů

 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Podpora je dána fixní částkou dle typu pořízeného nového zdroje/systému a podoblasti.

Podoblasti C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla

Podoblast

podpory

Typ zdroje

Výše podpory [Kč]

C.1 (spolu se zateplením)

C.2 (bez

zateplení)

C.1.1

C.2.1

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva

50 000

40 000

C.1.2

C.2.2

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

100 000

80 000

C.1.3

C.2.3

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem

50 000

40 000

C.1.4

C.2.4

Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva

50 000

40 000

C.1.5

C.2.5

Tepelné čerpadlo voda - voda

100 000

80 000

C.1.6

C.2.6

Tepelné čerpadlo země - voda

100 000

80 000

C.1.7

C.2.7

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

75 000

60 000

C.1.8

C.2.8

Plynový kondenzační kotel

18 000

15 000

C.1.9

C.2.9

Napojení na soustavu zasobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE

40 000

30 000

 • Na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A.
 • Na opatření z podoblasti C.2 je možné žádat pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1.

 • podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek,

Podoblast C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltauckých (FV) systémů

Podoblast podpory

Typ systému

Výše podpory [Kč]

C.3.1

Solární termický systém na přípravu teplé vody

35 000

C.3.2

Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění

50 000

C.3.3

Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

35 000

C.3.4

Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

55 000

C.3.5 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1  70 000
C.3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100 000
 • o dotaci na tato opatření může vlastník domu požádat na jeden rodinný dům pouze jednou za dobu trvání programu, a to i v případě rodinného domu s více bytovými jednotkami; výjimkou je kombinace solárního termického systému (podoblast podpory C.3.1/C.3.2) s fotovoltaickým systémem (podoblast podpory C.3.5/C.3.6) s akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů,
 • v podoblasti podpory C.3.3 jsou podporovány systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem,
 • v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6 nesmí být maximální instalovaný výkon systému vyšší než 10 kWp,
 • v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6 se podpora poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016.

Podoblast C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Podoblast podpory

Typ systému

Výše podpory [Kč]

C.4.1

Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

100 000

C.4.2

Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

75 000

 • podporu v této podoblasti je možné žádat buď současně s podáním žádosti o podporu v oblasti A nebo i samostatně; samostatné podání žádosti je možné pouze v případě, že instalací systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla dojde k úspoře měrné potřeby tepla na vytápění minimálně 20 %.

Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4. 

Podoblast C.6 - Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

 • o podporu lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4,
 • je-li pro realizaci opatření použit zdroj tepla, solární paneyl či jednotka nuceného větrání se zpětným získáváním tepla s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je tato instalace zvýhodněna částkou 2 000 Kč; v případě použití více výrobků s vydaným environmentálním prohlášením typu III se podpora u kombinovaných žádostí v podoblasti podpory C.6 nezvyšuje,
 • environmentální prohlášení typu III musí být zpracováno v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804 a musí být ověřeno nezávislou akreditovanou osobou.

Kompletní informace ohledně maximální výše podpory jsou uvedeny v Závazných pokynech.


Stavba / Regenerace domů / Zelená úsporám na TZB-info
Partneři projektu Regenerace domů

logo KAMSTRUP logo Weber
logo WILO
logo Thomsit Ceresit
logo ENBRA

DOTACE PRO RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY. Krok za krokem, jak získat dotaci a snížit náklady na energie.
U společnosti IKA BUILDOG jsou osobní konzultace ZDARMA.
Zapomeňte na odečtové karty
k měřidlům, posílání dat přes internet a odhadování výpočtů. S novým produktem READy je připravena aplikace pro chytré telefony a tablety. www.kamstrup.cz
Jednotky H-RD od firmy C.I.C Jan Hřebec s.r.o. umožňují rekuperaci, ohřev, chlazení, směšování a filtraci vzduchu. Výhodou jsou malé rozměry, přesto dosahují výjimečných výkonů a vysoké účinnosti.
Podívejte se na video: Jak funguje rekuperační jednotka DOMEO 210 FL. Účinnost až 94 %. Vnitřní konstrukce zajišťuje mimořádně nízké tepelné ztráty. REKUPERACE od ELEKTRODESIGN Ventilátory
PREFA - Lehká hliníková střecha se zárukou 40 let! Ideální pro rekonstrukce a renovace. Bohatý výběr barev v celém systému včetně okapů.

Technické podmínky přidělení dotace Nová zelená úsporám 2015
Datum: 2.4.2015 | Autor: redakce

Přidělení dotace Nová zelená úsporám je podmíněno splněním technických podmínek ve všech oblastech podpory, tedy parametrů stavebních konstrukcí, budov a technických zařízení u rodinných i bytových domů. Souhrn nejdůležitějších podmínek uvádíme v následujícím přehledu.
Základní informace o programu Nová zelená úsporám 2015 včetně výše dotace naleznete zde
Rodinné domy
Požadované parametry v oblasti podpory A - Snižování energetické náročnosti Sledovaný parametr Označení
[jednotky] A.0 A.1 A.2 A.32)
Měrná roční potřeba tepla na vytápění po realizaci EA
[kWh.m−2.rok−1] bez požadavku ≤ 90 ≤ 55 ≤ 35
nebo nebo
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem
[W.m−2.K−1] ≤ 0,95 Uem,R ≤ 0,85 Uem,R ≤ 0,75 Uem,R
Měněné stavební prvky obálky budovy U
[W.m−2.K−1] U ≤ 0,9 ‧ Urec,201) dle požadavku ČSN 73 0540-2 a vyhl. č. 78/2013 Sb.
Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření [%] ≥ 20 % ≥ 40 % ≥ 50 % ≥ 60 %
Poznámka:
1) Jedná-li se o památkově chráněnou budovu dle definice uvedené v kapitole 11 a orgán památkové péče stanovil ve svém písemném stanovisku podmínky určující zvláštní postup při provádění některého z opatření, platí pro danou část opatření podmínka U ≤ UN,20.
2) V rámci podoblasti A.3 je povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, a to za podmínek platných pro podoblast C.4 (na realizaci tohoto opatření je možné čerpat podporu).

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info/12513-technicke-podminky-prideleni-dotace-nova-zelena-usporam-2015
V programu Nová zelená úsporám 2015 bude podporováno zateplení rodinných domů a výstavba pasivních rodinných domů. Nově bude podporováno zateplení bytových domů v Praze. Rozšířeny byly možnosti podpory výměny zdrojů tepla. Žádosti se přijímají od 15. května 2015.

Letos bude na energetické úspory rozděleno 1,1 mld. korun, z toho je 600 milionů určeno pro majitele rodinných domů na celém území České republiky a 500 milionů pro majitele bytových domů v Praze. Příjem žádostí skončí 31. října 2015 nebo při vyčerpání finančních prostředků. Oproti dříve avizovaným podmínkám nebudou v roce 2015 podporovány pasivní novostavby bytových domů.
Přesná technická kritéria splnění podmínek dotace naleznete zde
Výše dotace
Výše dotace u rodinných domů je až 50 %, u bytových domů až 20% z výdajů. Maximálně lze získat 5 mil. Kč na rodinný dům a 10 mil. Kč na bytový dům. Realizace podporovaných opatření v RD nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 % (zvýhodnění se nevztahuje na dotaci na zpracování odborného posudku a zajištění technického dozoru stavebníka).
Bytové domy

Budova, na kterou je poskytována dotace, musí splňovat definici bytového domu před realizací opatření a ještě 10 let po vyplacení dotace. Podporována budou opatření provedená prokazatelně po 1. 1. 2015. Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout i výdaje na projektovou dokumentaci (odborný posudek, odborný dozor a měření průvzdušnosti). Celková výše dotace je omezena na maximálně 20 % řádně doložených způsobilých výdajů. Podpora může být vyplacena pouze na opatření realizovaná na budovách schválených k užívání před 1. 7. 2007.
Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle oblastí podpory

Maximální výše podpory se stanoví jako součet dílčích podpor na jednotlivé zateplované konstrukce obálky budovy a na vyměněné či instalované systémy technických zařízení - zdroje tepla, solární termické systémy, systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Podávat bude možné pouze žádosti, kde vypočtená podpora bude minimálně 50 tisíc korun. U památkově chráněných budov se výše dotace násobí koeficientem 1,3.
Typ konstrukce A.0 a A.1 (kč/m2) A.2 (kč/m2)
Obvodová stěna 260 340
Střešní konstrukce 230 300
Výplně otvorů 750 1000
Podlaha na terénu 300 400
ostatní konstrukce, stropy 120 160
Maximální výše podpory na vyměňované zdroje

Podporována je výměna původních zdrojů tepla na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu a zdrojů na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje včetně příslušenství, montáže, regulace a zapojení do otopné soustavy. Podporována také výměna elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla pro vytápění za systém s tepelným čerpadlem.
Typ zdroje výše dotace (kč/b.j.
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 20 000
Tepelné čerpadlo voda - voda 25 000
Tepelné čerpadlo země - voda 25 000
Tepelné čerpadlo vzduch - voda 15 000
Plynový kondenzační kotel 5 000
Maximální výše podpory na instalované solární systémy

Podporována je instalace solárních termických systémů do dokončených bytových domů včetně příslušenství, montáže, regulace a zapojení do systému ohřevu TV nebo vytápění.
Typ systému výše dotace (kč/byt.j.)
Solární termické systémy 15 000
Maximální výše podpory na instalované větrací systémy

Podporována je instalace do dokončených bytových domů včetně příslušenství, montáže a regulace systému. Podporované zařízení musí zajistit provětrání alespoň všech obytných místností v příslušné bytové jednotce. Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla je 70 %.
Typ systému výše dotace (kč/byt.j.)
Centrální systémy větrání se zpětným získáváním tepla 40 000
Decentrální systémy větrání se zpětným získáváním tepla 30 000
Rodinné domy

Budova, na kterou je poskytována dotace, musí splňovat definici rodinného domu před realizací opatření a ještě 10 let po vyplacení dotace. Podporována budou opatření provedená prokazatelně po 1. 1. 2014, u dílčích opatření platí datum 1. 1. 2015. Celková výše dotace je omezena na maximálně 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.
Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Podpora může být vyplacena pouze na opatření realizovaná na budovách schválených k užívání před 1. 7. 2007. Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření, tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy.
Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle oblastí podpory
Typ konstrukce A.0 a A.1 (kč/m2) A.2 (kč/m2) A.3 (kč/m2)
Obvodová stěna 500 600 800
Střecha 500 600 800
Výplně otvorů 2100 2750 3800
Podlaha na terénu 700 900 1200
Ostatní konstrukce, stropy 330 400 550

U památkově chráněných budov se výše dotace násobí koeficientem 1,3.
Podoblast A.4 - Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění dozoru

Maximální celková výše podpory je 25 000 kč, maximálně však 15 % z přiznané částky podpory v oblasto A.0 až A.3. Lze o ni zároveň žádat pouze současně v rámci žádosti v oblastech A.0 až A.3.
Oblast podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Maximální velikost novostavby RD, na kterou lze čerpat podporu, je omezena na 350 m2 celkové energetické vztažné plochy. Podpora se týká i změn dokončených budov, které před zahájením změny nesplňují definici rodinného domu. Podpora je poskytována formou fixní dotace na jeden rodinný dům.
Maximální výše podpory v oblasti B
Podoblast podpory Popis Výše podpory (kč/dům)
B.1 Dům s velmi nízkou energetickou náročností 350 000
B.2 Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie 500 000
Podoblast B.3 - Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Maximální celková výše podpory je 35 000 kč. Lze o ni žádat pouze současně v rámci žádosti v oblastech B.1 nebo B.2.
Oblast podpory C - Efektivní využití zdrojů energie
Na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A. Podporována je výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu a zdrojů na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje. Podporována je také výměna původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem. Dotace na realizaci opatření pro efektivní využití zdrojů energie v rodinných domech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10% (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory C.5). Žádat v podoblasti podpory C.2 lze pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1.
Podoblasti podpory C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla
Podoblast podpory C.1 Podoblast podpory C.2 Typ zdroje Výše podpory (kč) C.1 Výše podpory (kč) C.2
C.1.1 C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 40 000
C.1.2 C.2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000 80 000
C.1.3 C.2.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50 000 40 000
C.1.4 C.2.4 Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 50 000 40 000
C.1.5 C.2.5 Tepelné čerpadlo voda - voda 100 000 80 000
C.1.6 C.2.6 Tepelné čerpadlo země - voda 100 000 80 000
C.1.7 C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda 75 000 60 000
C.1.8 C.2.8 Plynový kondenzační kotel 18 000 15 000
Podoblast C.3 - Instalace solárních termických systémů
Podoblast podpory Typ systému Dotace (kč)
C.3.1 Solární systémy pro přípravu teplé vody 35 000
C.3.2 Solární systémy pro přípravu teplé vody a přitápění 50 000
Podoblast C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Podoblast podpory Typ systému výše dotace (kč/b.j.
C.4.1 Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 100 000
C.4.2 Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 75 000

Podat žádost o podporu v této podoblasti je možné pouze současně s podáním žádosti o podporu z oblasti podpory A
Podoblast podpory C.5 - Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku a na zajištění měření průvzdušnosti obálkybudovy (blower door test) pro podoblast podpory C.4. Maximální výše podpory v této podoblasti činí 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, max. však 15 % z alokované částky podpory v podoblastech C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info/12506-nova-zelena-usporam-2015
V programu Nová zelená úsporám 2015 bude podporováno zateplení rodinných domů a výstavba pasivních rodinných domů. Nově bude podporováno zateplení bytových domů v Praze. Rozšířeny byly možnosti podpory výměny zdrojů tepla. Žádosti se přijímají od 15. května 2015.Letos bude na energetické úspory rozděleno 1,1 mld. korun, z toho je 600 milionů určeno pro majitele rodinných domů na celém území České republiky a 500 milionů pro majitele bytových domů v Praze. Příjem žádostí skončí 31. října 2015 nebo při vyčerpání finančních prostředků. Oproti dříve avizovaným podmínkám nebudou v roce 2015 podporovány pasivní novostavby bytových domů.

Přesná technická kritéria splnění podmínek dotace naleznete zde


Výše dotace

Výše dotace u rodinných domů je až 50 %, u bytových domů až 20% z výdajů. Maximálně lze získat 5 mil. Kč na rodinný dům a 10 mil. Kč na bytový dům. Realizace podporovaných opatření v RD nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 % (zvýhodnění se nevztahuje na dotaci na zpracování odborného posudku a zajištění technického dozoru stavebníka).

Bytové domy

Budova, na kterou je poskytována dotace, musí splňovat definici bytového domu před realizací opatření a ještě 10 let po vyplacení dotace. Podporována budou opatření provedená prokazatelně po 1. 1. 2015. Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout i výdaje na projektovou dokumentaci (odborný posudek, odborný dozor a měření průvzdušnosti). Celková výše dotace je omezena na maximálně 20 % řádně doložených způsobilých výdajů. Podpora může být vyplacena pouze na opatření realizovaná na budovách schválených k užívání před 1. 7. 2007.

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle oblastí podpory

Maximální výše podpory se stanoví jako součet dílčích podpor na jednotlivé zateplované konstrukce obálky budovy a na vyměněné či instalované systémy technických zařízení - zdroje tepla, solární termické systémy, systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Podávat bude možné pouze žádosti, kde vypočtená podpora bude minimálně 50 tisíc korun. U památkově chráněných budov se výše dotace násobí koeficientem 1,3.Typ konstrukceA.0 a A.1 (kč/m2)A.2 (kč/m2)
Obvodová stěna260340
Střešní konstrukce230300
Výplně otvorů7501000
Podlaha na terénu300400
ostatní konstrukce, stropy120160Maximální výše podpory na vyměňované zdroje

Podporována je výměna původních zdrojů tepla na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu a zdrojů na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje včetně příslušenství, montáže, regulace a zapojení do otopné soustavy. Podporována také výměna elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla pro vytápění za systém s tepelným čerpadlem.


Typ zdrojevýše dotace (kč/b.j.
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva20 000
Tepelné čerpadlo voda - voda25 000
Tepelné čerpadlo země - voda25 000
Tepelné čerpadlo vzduch - voda15 000
Plynový kondenzační kotel5 000


Maximální výše podpory na instalované solární systémy
Podporována je instalace solárních termických systémů do dokončených bytových domů včetně příslušenství, montáže, regulace a zapojení do systému ohřevu TV nebo vytápění.

Typ systémuvýše dotace (kč/byt.j.)
Solární termické systémy15 000


Maximální výše podpory na instalované větrací systémy
Podporována je instalace do dokončených bytových domů včetně příslušenství, montáže a regulace systému. Podporované zařízení musí zajistit provětrání alespoň všech obytných místností v příslušné bytové jednotce. Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla je 70 %.

Typ systémuvýše dotace (kč/byt.j.)
Centrální systémy větrání se zpětným získáváním tepla40 000
Decentrální systémy větrání se zpětným získáváním tepla30 000Rodinné domy


Budova, na kterou je poskytována dotace, musí splňovat definici rodinného domu před realizací opatření a ještě 10 let po vyplacení dotace. Podporována budou opatření provedená prokazatelně po 1. 1. 2014, u dílčích opatření platí datum 1. 1. 2015. Celková výše dotace je omezena na maximálně 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.

Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Podpora může být vyplacena pouze na opatření realizovaná na budovách schválených k užívání před 1. 7. 2007. Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření, tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy.

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle oblastí podpory

Typ konstrukceA.0 a A.1 (kč/m2)A.2 (kč/m2)A.3 (kč/m2)
Obvodová stěna500600800
Střecha500600800
Výplně otvorů210027503800
Podlaha na terénu7009001200
Ostatní konstrukce, stropy330400550

U památkově chráněných budov se výše dotace násobí koeficientem 1,3.

Podoblast A.4 - Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění dozoru

Maximální celková výše podpory je 25 000 kč, maximálně však 15 % z přiznané částky podpory v oblasto A.0 až A.3. Lze o ni zároveň žádat pouze současně v rámci žádosti v oblastech A.0 až A.3.

Oblast podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Maximální velikost novostavby RD, na kterou lze čerpat podporu, je omezena na 350 m2 celkové energetické vztažné plochy. Podpora se týká i změn dokončených budov, které před zahájením změny nesplňují definici rodinného domu. Podpora je poskytována formou fixní dotace na jeden rodinný dům.

Maximální výše podpory v oblasti B

Podoblast podporyPopisVýše podpory (kč/dům)
B.1Dům s velmi nízkou energetickou náročností350 000
B.2Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie500 000


Podoblast B.3 - Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Maximální celková výše podpory je 35 000 kč. Lze o ni žádat pouze současně v rámci žádosti v oblastech B.1 nebo B.2.

Oblast podpory C - Efektivní využití zdrojů energie

Na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A. Podporována je výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu a zdrojů na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje. Podporována je také výměna původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem. Dotace na realizaci opatření pro efektivní využití zdrojů energie v rodinných domech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10% (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory C.5). Žádat v podoblasti podpory C.2 lze pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na
vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1.Podoblasti podpory C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla

Podoblast podpory C.1Podoblast podpory C.2Typ zdrojeVýše podpory (kč) C.1Výše podpory (kč) C.2
C.1.1C.2.1Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva50 00040 000
C.1.2C.2.2Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva100 00080 000
C.1.3C.2.3Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem50 000 40 000
C.1.4C.2.4Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva50 000 40 000
C.1.5C.2.5Tepelné čerpadlo voda - voda100 00080 000
C.1.6C.2.6Tepelné čerpadlo země - voda100 00080 000
C.1.7C.2.7Tepelné čerpadlo vzduch - voda75 00060 000
C.1.8C.2.8Plynový kondenzační kotel18 00015 000


Podoblast C.3 - Instalace solárních termických systémů


Podoblast podporyTyp systémuDotace (kč)
C.3.1Solární systémy pro přípravu teplé vody35 000
C.3.2Solární systémy pro přípravu teplé vody a přitápění50 000


Podoblast C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla


Podoblast podporyTyp systémuvýše dotace (kč/b.j.
C.4.1Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla100 000
C.4.2Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla75 000

Podat žádost o podporu v této podoblasti je možné pouze současně s
podáním žádosti o podporu
z oblasti podpory A

Podoblast podpory C.5 - Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky
budovy

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku a na zajištění měření průvzdušnosti obálkybudovy
(blower door test) pro podoblast podpory C.4. Maximální výše podpory v této podoblasti činí 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, max. však 15 % z alokované částky podpory v
podoblastech C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info/12506-nova-zelena-usporam-2015

Kontakt

Ing. Radomír Kopec
Popovická 414/39 Přerov 751 24
602551697